RZĄDOWY PROGRAM STRATEGICZNY ,,HYDROSTRATEG”

Beneficjenci:

Beneficjenci:

Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg
„Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

ADT Group sp. z o.o. realizuje w ramach Konsorcjum z Uniwersytetem Zielonogórskim projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa, w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej pn. „Kompleksowy system monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz terenów przybrzeżnych przy pomocy wieloczujnikowego systemu z wykorzystaniem kamer hiperspektralnych”.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację pięciu głównych Zadań projektu:

  1. Ogólnym celem Zadania nr 1 jest uzyskanie obrazów spektralnych roztworów modelowych o znanej wartości danego wskaźnika jakości wody i wybranych gatunków roślinności wskaźnikowej oraz ustalenie optymalnych zakresów spektralnych dla każdego wskaźnika.
  2. Ogólnym celem etapu nr 2 jest przebadanie dostępnych źródeł światła i opracowanie prototypu odpowiedniego generatora fal elektromagnetycznych o szerokim spektrum, odpornego na zanurzanie co najmniej na 1m głębokości (klasa szczelności IP67).
  3. Ogólnym celem Zadania nr 3 jest uzyskanie danych spektralnych podczas badań laboratoryjnych próbek środowiskowych wód pobranych z wytypowanych do analizy cieków i zbiorników wodnych.
  4. Ogólnym celem etapu nr 4 jest opracowanie prototypu systemu, który pozwoli na połączenie wszystkich elementów systemu (platformy latającej, platformy pływającej i innych źródeł danych) oraz uzyskanie opisanych funkcjonalności systemu.
  5. Ogólnym celem etapu nr 5 jest określenie przydatności kamer hiperspektralnych do monitorowania jakości wód powierzchniowych, przez analizę wskaźników fizyczno-chemicznych wód oraz roślinności wskaźnikowej.

Opracowany w ramach projektu system pozwoli na prowadzenie analiz czasowych zmian poszczególnych wskaźników jakości wody, badanie i ocenę wpływu różnych czynników na ich rozkład przestrzenny oraz wielokryterialną ocenę wpływu różnych elementów otoczenia na stan wód. Zaletą systemu będzie możliwość ciągłego monitoringu jakości wód oraz pokazanie stanu chwilowego

Docelowymi odbiorcami opracowywanej technologii będą wszelkie instytucje, zarówno prywatne, jak i Państwowe, zainteresowane monitorowaniem jakości wód powierzchniowych, w szczególności:

  1. Grupy zarządzające wodą (Wody Polskie, samorządy, spółki komunalne, spółki wodne).
  2. Firmy (MŚP) zajmujące się gospodarką wodą i ściekową, rozwiązaniami technicznymi, oczyszczaniem wody i wykorzystujące znaczne zasoby wody do produkcji.
  3. Firmy, zakłady i uczelnie zajmujące się projektowaniem systemów pomiarowych jakości i ilości wód.
  4. Przedsiębiorcy budujący infrastrukturę informatyczną i komunikacyjną, dla celów pomiarów jakości i ilości wody.
  5. Inne firmy korzystające z wody.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Całkowita wartość projektu wynosi
5 825 525,00 PLN

w tym dofinansowanie ze środków
Budżetu Państwa wynosi
4 959 205,00 PLN